REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Ciekawy świat wierszy Agnieszki Frączek”

 

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu

CELE KONKURSU:

  • Upowszechnianie poezji wśród dzieci

  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji dziecięcej

  • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs organizowany jest w 2 grupach wiekowych:

1 grupa- do lat 7

2 grupa- od 8 do 13 lat

Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji poezji Agnieszki Frączek.

Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału oraz podanie danych osobowych do dnia 31 lipca 2015 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu

ul. S. Czarnieckiego 5

28-230 Połaniec

tel. 015-8650-633

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2015 r. o godz. 1000.

Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

  • interpretację,

  • kulturę słowa,

  • ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.